fbpx

Algemene Voorwaarden Sportvision

Definities

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals door Sportvision gehanteerd en in dit document omschreven;

Sportvision: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te (6165 TZ) Geleen, Ruysdaellaan 2, kantoorhoudende te (6164 XR) Geleen, Wagenaarstraat 157.

Klant: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een contract/overeenkomst aangaat met betrekking tot het sport/ fitness aanbod van Sportvision.

Overeenkomst: alle lidmaatschappen/contracten die door de klant wordt afgesloten bij Sportvision.

Artikel 1  Toepassingsbereik
1.1.   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan tussen Sportvision en haar leden.

1.2.  De klant accepteert de algemene voorwaarden bij het inschrijven of aanmelden via de website van Sportvision. De klant verklaart bij het aanmelden de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te zijn met de inhoud van de Voorwaarden.

1.3.  Op eerste verzoek van klant wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden toegezonden. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden door de klant op de site te raadplegen en hangen de voorwaarden op een zichtbare plek binnen de vestiging van Sportvision.

1.4.  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.5.  Van deze voorwaarden wordt niet afgeweken, mits schriftelijk en in een uitzonderlijke situatie. Alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven in dergelijke uitzonderingssituatie onverminderd van toepassing.

1.6.  Sportvision behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Sportvision is verplicht een wijziging, dan wel aanvulling, tijdig kenbaar te maken aan de klant.

1.7.  In geval van speciale acties kan Sportvision aanvullende (actie)voorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 2  Overeenkomst
2.1.   De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van een (digitaal) inschrijfformulier. De klant is verplicht de juiste, nauwkeurige en actuele gegevens te verschaffen die van hem of haar worden verlangd bij het aangaan van de overeenkomst.

2.2.  De overeenkomst is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen, mits met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sportvision.

2.3.  Sportvision behoudt zich het recht voor om een overeenkomst niet aan te gaan of eventueel te ontbinden. Indien Sportvision een beroep doet op het recht tot ontbinden/ weigeren, dan deelt Sportvision dit binnen redelijke termijn mede aan de klant.

Artikel 3  Gezondheid
3.1.   De klant is verplicht Sportvision te vergewissen van enige medische klachten tijdens, voor of na de training.

Artikel 4  Verplichting Sportvision
4.1.   Op Sportvision rust de plicht tot het zo goed mogelijk begeleiden van de klant. Sportvision voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

4.2.  Het betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Sportvision staat niet garant voor succes van die dienstverlening, noch voor de mate waarin deze bijdraagt aan het door het klant gestelde doel.

Artikel 5  Duur van het contract
5.1.  De overeenkomsten worden aangegaan voor een duur van minimaal 3 maanden, 1 jaar of 18 maanden. Het contract kan aan het einde van de looptijd worden opgezegd door de klant, met in acht name van een opzegtermijn van één maand. Het lidmaatschap dient dus één maand voor afloop te worden (schriftelijk per brief of via mail) beëindigd door de klant. 

5.2.  Indien de klant het lidmaatschap na afloop van de bovengenoemde termijnen wenst te wijzigen naar een andere abonnementsvorm, dan dient hij/zij dit één maand voor de afloop van de overeenkomst schriftelijk aan Sportvision kenbaar te maken.

5.3.  Indien de overeenkomst niet tijdig, dat wil zeggen niet minimaal één maand voor afloop van de overeenkomst, schriftelijk wordt opgezegd door de klant, dan wel wordt gewijzigd in een andere abonnementsvorm, dan wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5.4.  Opzegging dient te geschieden door het persoonlijk overhandigen van een opzegformulier aan de receptie of per aangetekende post. Telefonische opzegging is niet mogelijk.

Artikel 6  Tussentijdse beëindiging
6.1.   Tussentijdse beëindiging van een abonnement is in beginsel niet mogelijk. Dit is enkel mogelijk in een aantal uitzonderingssituaties en enkel na schriftelijke goedkeuring van Sportvision. De klant dient op verzoek van Sportvision verificatoire stukken in te dienen ter onderbouwing van de tussentijdse opzegging. Sportvision is nimmer verplicht om een tussentijdse opzegging te accepteren. Tussentijdse beëindiging is mogelijk:

  • Indien de klant gedurende de looptijd van de overeenkomst verhuist buiten een straal van 20 kilometer, gerekend vanaf de locatie van Sportvision te Geleen en het hierdoor onmogelijk is voor de klant om gebruik te maken van de diensten van Sportvision.
  • Vanwege een progressieve/ongeneeslijke ziekte, waardoor sporten blijvend onmogelijk is. De beoordeling van het gebrek en de ernst hiervan berust bij Sportvision.
  • Sterfte van de klant.

Artikel 7  Beëindiging door Sportvision
7.1.   Sportvision behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, het lidmaatschap te beëindigen indien het clublid de reglementen en voorwaarden van Sportvision ernstig en/of herhaaldelijk schendt, of zich naar het oordeel van Sportvision misdraagt. Hierbij volgt er geen restitutie van betaalde contributie.

Artikel 8  Prijzen
8.1.   De klant betaalt de lidmaatschapskosten behorende bij het gekozen programma.

8.2.  Sportvision is gemachtigd de prijzen te verhogen. Sportvision zal de klant hiervan tijdig, ten minste één maand voorafgaand aan de prijsverhoging, op de hoogte te stellen van de voorgenomen prijsverhoging.

8.3.  Bij een prijsverhoging van maximaal 5% heeft de klant niet het recht de overeenkomst op grond hiervan te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt doorgevoerd. Tariefsaanpassingen door overheidsmaatregelen kunnen direct worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding en/of beëindiging van de overeenkomst door de klant.

8.4.  Tijdens acties kunnen andere tarieven gehanteerd worden.

8.5.  Voor bedrijven/ verenigingen met collectieve lidmaatschapsovereenkomsten gelden andere tarieven. Deze tarieven kunnen opgevraagd worden bij Sportvision.

8.6.  Bij elk gekozen programma dient eenmalig € 49,95 starterspakket betaald te worden. Indien een klant binnen 6 maanden na beëindiging een nieuw lidmaatschap afsluit,dan hoeft hij/zij geen nieuw starterspakket aan te schaffen.

Artikel 9  Betaling
9.1.   Bij het aangaan van de overeenkomst wordt bepaald op welke manier de betaling dient te geschieden door de klant. De betaling geschiedt per automatische incasso, waarbij het bedrag voldaan dient te zijn voor aanvang van de contractperiode.

9.2.  De automatische incasso vindt plaats rond de 1e van de maand bij voortuitbetaling. Indien de automatische incasso niet uitvoerbaar is, dan wordt deze binnen 10 dagen nogmaals uitgevoerd. Indien deze incasso dan weer niet uitvoerbaar is worden er bij elke volgende incasso € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

9.3.  Klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van de betaling.

9.4.  Indien de klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de klant zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Sportvision gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval de klant naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van deze vordering.

9.5.  Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld klant dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.6.  Sportvision heeft het recht om bij niet tijdige betaling de klant de toezegging tot Sportvision te ontzeggen, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van klant. Tevens heeft Sportvision eenzijdig het recht bestaande overeenkomsten op te zeggen, indien geen vooruitzicht op betaling bestaat, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is en zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.

Artikel 10  Personal Training
10.1.  Een klant kan een training of afspraak bij de personal trainer kosteloos annuleren, mits de afspraak c.q. training minimaal 24 uur voor de betreffende afspraak c.q. training schriftelijk wordt kenbaar gemaakt.

10.2.  Bij een annulering binnen 24 uur voor de afspraak c.q. training worden de volledige kosten van de afspraak c.q. training in rekening gebracht.

10.3.  Bij een Personal Training programma voor twee, drie of vier personen is de prijs van het programma gebaseerd op het aantal deelnemers per uur. Indien het aantal deelnemers wijzigt, dan is Sportvision gerechtigd de prijs van het programma aan te passen.

Artikel 11  Lidmaatschapsbandje
11.1.  De klanten van Sportvision zijn verplicht om een bandje aan te schaffen (onderdeel starterspakket). Dit bandje is persoonsgebonden. Het is niet toegestaan om dit bandje in gebruik te geven aan een derde.

11.2.  De klant verplicht zich om zorgvuldig om te gaan met het bandje. Bij verlies of beschadiging dient de klant een nieuw bandje aan te schaffen. De kosten voor dit bandje bedragen € 10,00.

11.3.  Bij elk bezoek aan Sportvision is klant verplicht het bandje te gebruiken om zichzelf toegang te verschaffen tot de faciliteiten.

11.4.  Alleen met uitdrukkelijke toestemming van Sportvision is iemand zonder bandje gerechtigd om gebruik te maken van de faciliteiten.

11.5.  Bij misbruik van het bandje kan Sportvision de klant royeren. De kosten voor het abonnement worden hierbij niet opgeschort, deze blijft de klant verschuldigd. 

Artikel 12  Aansprakelijkheid
12.1.   Leden en introducés maken op eigen verantwoording en risico gebruik van de faciliteiten van Sportvision. Sportvision is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van klanten opgelopen tijdens het gebruik van de faciliteiten van Sportvision, de Egym of het deelnemen aan de groepslessen, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van Sportvision.

12.2.  Sportvision is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen tijdens het gebruik van de faciliteiten van Sportvision. Bij constatering van diefstal of vernieling wordt altijd direct aangifte gedaan bij de politie.

12.3.  Sportvision kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van doelen als bedoeld in art. 4.2.

12.4.  Sportvision adviseert zwangere vrouwen en klanten die lijden aan hart- en vaatziekte, diabetes of hoge bloeddruk, om geen gebruik te maken van de sauna. Deze groep klanten dient eerst contact op te nemen met de huisarts van welke faciliteiten zij veilig gebruik kunnen maken.  

12.5.  De klant vrijwaart Sportvision van schade die hij of zij bij anderen veroorzaakt.

Artikel 13  Overmacht, vakanties en (wettelijke) feestdagen
13.1.  In geval van overmacht is Sportvision bevoegd de training op te schorten, zulks door dit aan de klant mede te delen en zonder dat Sportvision gehouden is tot schadevergoeding, mits dit in het kader van de redelijkheid en billijkheid niet rechtvaardig zou zijn.

13.2.  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Hieronder valt onder andere, doch niet uitsluitend, ziekte van een lesinstructeur.

13.3.  Sportvision behoudt zich het recht voor om de openingstijden tijdelijk aan te passen ten behoeve van reparatie, (wettelijke) feestdagen, vakanties, of om andere moverende redenen, maar zal trachten de klanten vooraf hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 14  Privacy
14.1.  Sportvision verwerkt de persoonsgegevens van de klant uitsluitend om haar diensten te kunnen verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling en de persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend, tenzij op schriftelijk verzoek van de klant. Sportvision bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

14.2.  Sportvision verplicht zich jegens de klant om strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de klant.

14.3.  De klant kan een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming indienen. Op eerste verzoek ontvangt ondergetekende de contactgegevens. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via info@sportvision-geleen.nl

Artikel 15  Toepasselijke recht en bevoegde rechter
15.1.   Op alle overeenkomsten met Sportvision is het Nederlands recht van toepassing.

15.2.  De bevoegde rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die tussen partijen ontstaan uit hoofde van de overeenkomst.

Bijna klaar, vul hieronder jouw gegevens in en vraag meer informatie aan:
Bijna klaar, vul hieronder jouw gegevens in en vraag een proefles aan: